Teenuse nimetus: Kodulehe majutus, e-post ja domeeniteenuste

1. Mõisted

Tonystam: Tonystam OÜ;
Andmebaasiserver: Tehniline ressurss, mis serveerib Kliendi MySQL andmebaasi;
Domeen: Klienti identifitseeriv nimi interneti nimedesüsteemis;
Kasutaja: Kliendi esindajaks oleva peakasutaja poolt administreerimisliidese vahendusel edasi volitatud isik, samuti peakasutaja ise;
Peakasutaja: Kliendi poolt volitatud isik, kellele Klient on andnud volitused administreerimisliidese vahendusel Kasutajate määramiseks ning Teenuse administreerimiseks vastavas kasutusjuhendis fikseeritud ulatuses;
Peakasutaja konto: domeenikohaselt Tonystam poolt Kliendile eraldatud kasutajatunnus ja parool, mille kaudu Peakasutaja saab hallata kasutajakontosid;
Server: Tonystam omandisse kuuluv, ühiskasutuslikke teenuseid jagav tehniline ressurss;
Tehniline URL: Tonystam poolt automaatselt genereeritav unikaalne virtuaalserveri nimi, mis kehtib kuni teenuse lõpetamiseni ja mis ei sõltu Kliendi poolt (täiendavalt) valitud nimekujude kasutamisest ega nendega seotud nimeserverite toimimisest;
URL: unikaalne teenusekohane aadress internetis;
Veebiserver: tehniline ressurss, mis serveerib internetis Kliendi kodulehekülge, kasutades HTTP-protokolli. Veebiserveris on majutatud Kliendi kodulehekülg, skriptid, failid ja multimeedia failid;
Virtuaalserver: Kliendile kasutamiseks eraldatud mõtteline osas serveris. Virtuaalserver koosneb veebiserverist ja andmebaasiserverist.
Domeeninimi – teise või kolmanda taseme domeeninimi, mille registreerimist või registreeringu pikendamist on Klient Tonystam’lt taotlenud ja mille osas Tonystam Domeeniteenust pakub;
Registreering – Lõppkasutajale registreeritud Domeeninime tähtajaline või tähtajatu kasutusõigus;
Reeglid – Registri ja (Tonystam tegutsemisel Edasimüüjana) kolmandast isikust Registripidaja poolt kehtestatud siduvad juhised, tingimused, korrad jms, millest Pooled peavad Domeeninime registreerimisel ja kasutamisel juhinduma. Domeeniteenuste eritingimused sisaldavad viidet Reeglitele;
Register – isik või organisatsioon, kes vastavate tipp- või teise järgu domeenide Registreeringuid haldab;
Registripidaja – isik või organisatsioon, kellele Register on andnud volitused mingi konkreetse teise või kolmanda taseme domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse;
Edasimüüja– isik või organisatsioon, kellel pole Registri poolt antud vastavaid volitusi, kuid kes on sõlminud vastava edasimüüjakokkuleppe Registripidajaga domeenide registreerimiseks Lõppkasutajate kasutusse;
Lõppkasutaja – Klient või muu isik, kelle kasutusse/nimele Domeeninimi registreeritakse;
Domeenileping – Teenusleping Domeeninime registreerimiseks või Registreeringu perioodiliseks pikendamiseks.

2. Teenuse kirjeldus

Kodulehe majutus ja e-post on teenus, mille raames on Kliendil võimalik kasutada e-posti ja kodulehe majutamise teenust. Nii e-posti kui kodulehe majutuse teenuse haldamine toimub sama administreerimisliidese vahendusel. Teave Teenuse raames võimaldatavate lisateenuste kohta on kättesaadav Kodulehel.
2.1. Kodulehe majutus
Teenuse raames pakutav Kodulehe majutuse teenus võimaldab Serveri baasil ja kokku lepitud URLi alt Kliendi kodulehekülje majutamist (ingl k web hosting) Virtuaalserveris.
Teave Kodulehe majutuse täpsemate kasutustingimuste, funktsionaalsuste, tehniliste eelduste ja parameetrite kohta on kättesaadav Kodulehel.
Kvaliteediparameetrid: Tonystam tagab Teenuse kumulatiivse käideldavuse igas kalendrikuus 98,5% ulatuses (s.o maksimaalne Rikete kestus on kokku mitte enam kui 11 h ühes kalendrikuus). Teenus ei ole käideldav juhul, kui tegu on Rikkega.
2.2. E-posti teenus
E-posti teenus võimaldab Kliendil Peakasutaja konto vahendusel luua ja kasutada e-posti kasutajakontosid vastavalt Tonystam poolt võimaldatavatele funktsionaalsustele, kasutades nõuetekohaselt registreeritud domeeni olemasolul e-posti aadressi kujul kasutaja@ettevõttenimi.ee.
Teave e-posti teenuse täpsemate kasutustingimuste, funktsionaalsuste ning tehniliste eelduste ja parameetrite kohta on kättesaadav Kodulehel.

3. Hind

Teenuse kasutamise eest maksmisele kuuluvad tasud on sätestatud Hinnakirjas. Kuutasu suurus sõltub sellest, milliste Teenuste ning millises mahus kasutamiseks on Klient soovi avaldanud. Lisaks kuutasule on Klient kohustatud maksma Hinnakirjas fikseeritud ulatuses tasu enda tellitud tasuliste teenuste eest.

4. Rikete kõrvaldamine ja hooldustööd

Teenuse raames pakutav Kodulehe majutuse teenus loetakse mittetoimivaks (tegu on Rikkega) juhul, kui ei ole täidetud kas või üks järgmistest tingimustest:
4.1. Veebiserver on kasutatav (vastab http päringutele); veebiserveri (mitte virtuaalserveri) kasutatavust mõõdetakse Kliendiga seotud, Tonystam serveri osaks oleva veebiserveri kohta Tonystam sidevõrgus asuvast monitooringuarvutist testpäringu tegemise teel üks kord viie minuti jooksul. Kahe järjestikuse negatiivse tulemusega päringu korral on tegu Rikkega ning esimese negatiivse päringu tegemise hetke loetakse Rikke alguseks. Sellele järgneva kahe järjestikuse eduka päringu tegemist loetakse Rikke lõppemiseks alates esimese eduka päringu tegemise hetkes
4.2. Kliendi veebiserverile on andmebaasiserver kättesaadav; andmebaasiserveri (mitte virtuaalserveri) kättesaadavust mõõdetakse Kliendiga seotud, Tonystam serveri osaks oleva veebiserveri kohta ja antud veebiserveriga seotud MySQL serveri kohta. Mõõtmist teostatakse Tonystam sidevõrgus asuvast monitooringuarvutist MySQL „connect” testpäringu tegemise teel üks kord viie minuti jooksul. Kahe järjestikuse negatiivse tulemusega päringu korral on tegu Rikkega ning esimese päringu tegemise hetke loetakse Rikke alguseks. Sellele järgneva kahe järjestikuse eduka päringu tegemist loetakse Rikke lõppemiseks alates esimese eduka päringu tegemise hetkes
4.3. Testpäringule vastamise kiirus on väiksem kui 2500 ms; testpäringule vastamise kiirust mõõdetakse Kliendiga seotud, Tonystam serveri osaks oleva veebiserveri kohta Tonystam sidevõrgus asuvast monitooringuarvutist testpäringu tegemise teel üks kord viie minuti jooksul. Kahe järjestikuse negatiivse tulemusega päringu korral on tegu Rikkega ning esimese päringu tegemise hetke loetakse Rikke alguseks. Sellele järgneva kahe järjestikuse eduka päringu tegemist loetakse Rikke lõppemiseks alates esimese eduka päringu tegemise hetkest. Testpäringu teostamine on üles ehitatud Tonystam poolt parimal võimalikul moel selliselt, et sellele vastamiseks on vajalik järgmiste komponentide toimimine:
proxy või cache server(id)
veebiserver (koos PHP-ga)
MySQL andmebaasiserver
MySQL andmebaasiserveri kettasüsteem
Rikke ilmnemisel tagab Tonystam Rikke kõrvaldamise ilma eraldi hüvituseta kuni Serverini nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem, kui on vajalik Teenusetingimustes fikseeritud käideldavuse tagamiseks.
Tonystam ei vastuta rikete kõrvaldamise eest Tonystamle mittekuuluvates seadmetes.
Tonystam ei vastuta Teenuse raames Teenuse kasutamise eelduseks oleva internetiühenduse toimimise ja selle rikete kõrvaldamise eest. Kui Klient kasutab Teenuse toimimise eeldusena Tonystam poolt pakutavat internetiühendust, vastutab Tonystam selle toimimise eest vastava internetiühenduse kasutamiseks sõlmitud lepingu tingimuste kohaselt.
Tonystaml on õigus teha hooldustöid iga kuu teisel esmaspäeval ajavahemikus kell 22.00–04.00, samuti juhul, kui Tonystam teavitab Klienti planeeritavatest hooldustöödest e-posti teel 24 tundi ette. Nimetatud ajavahemikul ilmnevaid häireid Teenuse toimimisel ei loeta rikkeks. Erakorralisi hooldustöid on Tonystaml õigus teostada Klienti ette teavitamata.

5. Poolte vastutus

5.1. Tonystam õigused, kohustused ja vastutus Tonystam kohustub rakendama endast olenevaid mõistlikke jõupingutusi Kasutajate poolt Virtuaalserverisse sisestatud andmete konfidentsiaalsuse, turvalisuse ja terviklikkuse säilimiseks ning volitamata isikutele vastavatele andmetele ligipääsu takistamiseks.
Tonystaml on õigus ohu tekkimisel Virtuaalserveri ja/või Serveri turvalisusele või stabiilsusele piirata Kliendile kodulehe majutuse teenuse kasutamist kuni ohu kõrvaldamiseni, muutes ohu kõrvaldamiseks otseselt vajalikus ulatuses Teenusetingimustes fikseeritud kodulehe majutuse teenuse parameetreid, sellest Klienti eelnevalt teavitamata. Tonystam on kohustatud andma Kliendile infot muudatuse tegemise ulatuse ja põhjuste kohta nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui muudatuse tegemisele järgneval Tööpäeval.
Tonystamst tulenevatel põhjustel Virtuaalserverisse sisestatud andmete kadumise või nende terviklikkuse kahjustumise korral on Tonystam kohustatud sellest teada saades teavitama Kliendi Peakasutajat e-posti teel nii kiiresti kui võimalik ning taastama andmed Teenusetingimustes kirjeldatud korras.
Kui selgub, et Kliendil ei ole ühe või mitme Virtuaalserveriga seotud domeeninime kasutusõigust, on Tonystaml on õigus peatada Teenuse toimimine, teatades sellest Peakasutaja e-posti aadressile e-kirja saatmise teel ette üks (1) tund. Ühtlasi on Tonystaml õigus nõuda Kliendilt sisse eelnimetatuga seoses Tonystamle tekitatud kahju. Eelkirjeldatud asjaoludest tingitud katkestust Teenuse toimimises ei loeta Rikkeks.
Tonystaml on õigus ette teatamata kõrvaldada Virtuaalserverist Kliendi sellise tarkvara/skriptide kasutamisvõimalus, mis ohustavad oma vigade tõttu Serveri tööd, tekitavad sellele ebanormaalse koormuse või on mittelegaalsed. Eelkirjeldatud asjaoludest tingitud katkestust Teenuse toimimises ei loeta Rikkeks.
Kui Kasutaja eirab IT-teenuste eeskirjas nimetatud teenuste kasutamise keelde, on Tonystaml õigus Kliendile osutatavate teenuste kasutamist kohe piirata, blokeerides Peakasutaja konto ja kasutajakontod kuni asjaolude väljaselgitamiseni, teavitades piiramisest ja selle põhjustest Klienti esimesel võimalusel mõistlikul viisil. Kui keelde eiratakse korduvalt, on Tonystaml õigus vastav Peakasutaja konto koos selle kaudu hallatavate kasutajakontodega kustutada.
Tonystam ja/või teiste Klientide infotehnoloogilise keskkonna turvalisusele või stabiilsusele avalikust internetist lähtuva ohu tekkimisel on Tonystaml õigus ilma Klienti sellest teavitamata peatada kuni ohu likvideerimiseni Teenuse kasutamine. Tonystam edastab Kliendile tehtud toimingute järgselt info nende ulatuse ja otstarbekuse kohta.
5.2. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus
Klient vastutab ainuisikuliselt Virtuaalserverisse Kasutajate poolt sisestatud andmete sisu ning nende töötlemise vastavuse eest Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.
Klient on kohustatud hoidma Virtuaalserverile juurdepääsu võimaldamiseks Tonystam poolt talle edastatud kasutajatunnust ja/või salasõna konfidentsiaalsena ning mitte edastama neid Virtuaalserveri juurdepääsu kasutamiseks volitamata isikutele. Juhul, kui Klient edastab Virtuaalserverile juurdepääsuks Tonystam poolt eraldatud kasutajatunnuse ja/või salasõna kolmandatele isikutele või ei taga nende konfidentsiaalsust, vastutab Klient kõikide sellest rikkumisest tulenevate tagajärgede eest iseseisvalt.
Klient vastutab iseseisvalt Peakasutaja konto vahendusel teostatud toimingute tagajärgede eest, sealhulgas kõikide kasutajate poolt Lepingu ja sellega seonduvate dokumentide täitmise eest.
Kui Tonystam ei likvideeri Riket Teenusetingimustes fikseeritud tähtaja jooksul, on Kliendil õigus nõuda Tonystamlt leppetrahvi iga Rikke kõrvaldamisega hilinetud tunni eest kuni Rikke kõrvaldamiseni. Leppetrahvi suuruseks igas tunnis on 1/30 vastaval hetkel Hinnakirja kohaselt Teenuse kasutamise eest tasumisele kuuluvast kuutasust, kuid seejuures kokku mitte enam kui ühe (1) kuutasuga võrdväärne summa. Iga alanud tund ümardatakse seejuures täistunniks.
Kui Tonystam ei taasta hävinud andmeid Teenusetingimustes fikseeritud tingimustel ja tähtajaks, on Kliendil õigus nõuda Tonystamlt leppetrahvi Teenuse Hinnakirjas fikseeritud kuutasu ulatuses iga kalendripäeva eest alates andmete taastamise kohustuse tekkimisest kuni andmete tegeliku taastamiseni, kuid seejuures kokku mitte enam kui kuussada nelikümmend (640) eurot.
Kliendil on õigus esitada eelpool nimetatud leppetrahvinõudeid mitte hiljem kui kolme (3) kuu jooksul alates hetkest, mil Klient sai teada leppetrahvinõude esitamise aluseks oleva asjaolu esinemisest. Üldine vastutuse piirang
Lisaks leppetrahvi tasumisele on mõlemad Pooled kohustatud hüvitama teineteisele Lepingu rikkumisega tekitatud otsese varalise ja dokumentaalselt tõestatud kahju ulatuses, mida leppetrahv ei kata, kuid seejuures lepingulise suhte kehtivuse vältel kokku mitte enam kui summas kuus tuhat nelisada (6400) eurot.

Domeeniteenuste üldtingimused

Domeeniteenuse kirjeldus Domeeninimi on tähis, mis koosneb tippdomeenist ja sellest vasakule jäävast teise taseme alamdomeenist, kujul sinunimi.ee, kus „sinunimi“ on Kliendi valitud domeeni nimi.

1. Lepingu sõlmimine

Domeenileping loetakse sõlmituks ja jõustub, kui Klient on Registreeringu eest tasunud (kui vastav Domeeniteenus on tasuline) ja Tonystam on saatnud Kliendi e-posti aadressile teate Domeenilepingu sõlmimise kohta.
Registreeringu pikendamise taotlust koheldakse kui uut tellimust ning see täidetakse samas korras nagu sõlmitaks uus Domeenileping, sh tasutakse Domeeniteenuse eest uue perioodi eest.

2. Kliendi kinnitused

2.1 Klient kinnitab Domeenilepingu sõlmimisel ja Registreeringu pikendamisel, et:
2.1.1. ta on enne Domeenilepingu sõlmimist tutvunud Reeglite ja konkreetse Domeeniteenuse Hinnakirjaga;
2.1.2. kui ta registreerib Domeeninime kolmandast isikust Lõppkasutaja nimele, siis kinnitab ta täielike volituste olemasolu Lõppkasutaja esindamiseks ja Lõppkasutaja seotust Reeglite ja Tonystam rakenduvate tingimustega Teenuste kasutamiseks, jäädes vastutavaks Lõppkasutaja tegevuse eest;

3. Domeeniteenuse sisu

3.1. Domeenilepingu esemeks on Poolte vahel seoses Domeeninime registreerimise ja Registreeringu pikendamisega tekkivad õigussuhted.
3.2. Domeenilepingu eesmärgiks on tagada Klienti huvitava Domeeninime registreerimine Lõppkasutaja kasutusse ning Registreeringu regulaarne pikendamine.
3.3. Domeenileping ei loo Lõppkasutajale iseseisvaid õigusi Domeeninimele.
3.4. Domeeninime registreerimisel tekivad Domeeninime kasutamisega seonduvad õigused ja kohustused Lõppkasutaja ja Registri vahel, Tonystam tegutsemisel Edasimüüjana ka Lõppkasutaja ja Registripidaja vahel.
3.5. Lepingu järgi Tonystam poolt osutatav teenus hõlmab Domeeninime registreerimise taotluse esitamist ja Kliendile Registreeringu pikendamise võimaluse meeldetuletamist ja pakkumist. Klient annab Tonystam’le kõik volitused Lõppkasutaja esindamiseks Registriga või kolmandast isikust Registripidajaga lepingu sõlmimisel. Sõltuvalt domeenist võib Tonystam tegutseda Domeeninime Lõppkasutajale registreerides Registripidajana või Edasimüüjana. Edasimüüjana kohalduvad Domeeninime kasutamisele kolmandast isikust Registripidaja Reeglid, millele viidatakse Domeeniteenuste eritingimustes.
3.6. Klient saab Domeeniteenuse kasutamisel abi Tonystam Internetileheküljelt https://www.tonystam.ee, elektronpostiaadressilt info@tonystan.com.

4. Tasu ja selle maksmine

4.1. Kui Domeeniteenuste eritingimused ei sätesta teisiti, hõlmab Hinnakirja järgne Domeeniteenuse hind ka tasu, mis Domeeninime registreerimisel kuulub tasumisele Registrile või Registripidajale.
4.2. Domeenilepingu lõppemisel või ühepoolsel lõpetamisel tasub Klient Tonystam’le viimase poolt faktiliselt osutatud teenuste eest.
4.3. Poolte kohustused
4.4. Tonystam kohustub:
4.4.1. esitama taotluse Domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse andmetega, mille Klient on Tonystam’le avaldanud Domeenilepingu sõlmimisel (sh soovitav Domeeninimi, registreerimisperiood);
4.4.2. teavitama Klienti vähemalt 30 päeva enne registreerimisperioodi lõppu võimalusest Registreeringut pikendada;
4.5. Klient kohustub:
4.5.1. tasuma Domeeniteenuse eest vastavalt Hinnakirjale, sh kui Domeeniteenuste eritingimused seda ette näevad, siis lisaks tasule kõik maksed, lõivud jm tasud, mis on seotud Tonystam poolt Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimise ja/või Registreeringu pikendamisega;
4.5.2. tagama, et Domeeninimi ei ole vastuolus õigusaktide ega heade kommetega ega riku kolmandate isikute õigusi (sh õigusi kaubamärgile);
4.5.3. tagama Domeeninime kasutamisele kehtestatud Reeglite järgimise;
4.5.4. Registreeringu pikendamise soovi korral teostama Keskkonnas vastava tellimuse ja tasuma seonduva ettemaksuarve, et see laekuks hiljemalt kaks (2) tööpäeva enne Registreeringu lõppemist.

5. Vastutus

5.1. Tonystam ei vastuta Registri ega kolmandast isikust Registripidaja tegevuse eest, sh Registri, Registripidaja ja Lõppkasutaja vahelise lepingu täitmise eest.
5.2. Tonystam ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimist ega Registreeringu püsimist. Tonystam vastutus Domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Lõppkasutaja esindamisel.
5.3. Tonystam ei vastuta Domeeni registreerimisel domeeninime kasutamise õiguspärasuse eest. Muuhulgas ei vastuta Tonystam Teenuse osutamise võimatuse eest, mis on tingitud kolmanda isiku tegevusest või tegevusetusest.
5.4. Tonystam vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse aastamaksumusega.

6. Lepingu lõppemine

6.1. Leping lõpeb Registreeringu lõppemisega.

7. ICANN info

7.1 ICANN poolsed juhised geneerilises tippdomeenis (.COM, .NET, .ORG jne) domeeni registreerijale http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational