Eritingimused programmeerimine

Üldine teave

Ü

heks pooleks on Baltikumis asutatud aktsiaselts Tonystam OÜ (edaspidi Tonystam), mille registreerimisnumber on 14404824 ja asukoht Männimäe, Pudisoo küla Kuusalu vald Harjumaa 74626, Eesti.
Teiseks pooleks on töövõtja (edaspidi Klient), füüsiline või juriidiline isik, kes täidab lepingu vormi nõutavate andmetega või viib lepingu sõlmimise läbi silmast silma või meilitsi, tagades vajaliku informatsiooni, millest lähtuvalt Tonystam´i selle lepingu kaudu äritegevuse alustab. Klient teab, mõistab ja aktsepteerib pärast iga teenuse omaduste tundmaõppimist seda lepingut. Klient on igal juhul Tonystam´i poolt pakutava teenuse saaja, kas selle erikasutuseks või kasutamiseks kolmanda isiku poolt, kelle lepingupool on määranud, kui nimetatud teenus seda võimaldab, kliendi kehtestatud tingimustel. Klient teeb Tonystam´ile taotluse, mille üldeesmärk on osapoolte kokkulepitud tarkvaraarenduse ülesannete täitmine.

Lepingu eesmärk

Lepingu eesmärk on arendada Tonystam´i ja Kliendi vahel sõlmitud eraldi lepingus sätestatud sisu.

Üldised tehnilised kirjeldused ja omadused:

APP / tarkvara / veebisait töötatakse välja kokkuleppeliselt kliendi programmeerimiskeeles. Lisaks sellele, valikuliselt ja kooskõlas kokkulepitud eesmärkidega, luuakse veebipõhine juhtpaneel, mis töötatakse välja vabalt kättesaadava CMS-i (sisuhaldussüsteemi) abil (avatud lähtekoodiga). Natiivne areng võimaldab paremat kasutuskogemust ja ei nõua alati Interneti-ühendust.
Rakendus saab kohanduda väikese või keskmise suurusega ekraanidele.
• Arvesse võetakse võimalust, et APP töötab ilma internetiühenduseta.
• iOS- ja Android-rakendustega projektide, nii nutitelefonide kui ka tahvelarvutite puhul, reguleerivad rakenduse teostamist ja arendamist lepingu tingimused ja Tonystam´i pakkumine, need dokumendid on lepingu lahutamatuks osaks. Arvestades tellitud teenuste ja toodete eripära, loetakse kliendi ja lepingupoole vahel sõlmitud esialgsed kokkulepped lepingu osaks.

Hind ja makseviis

Lepingu koguhind määratakse eelarves vastavalt hinnangulisele ajale ja ressurssidele, mida Tonystam peab lepingu täitmiseks kasutama, kaasa arvatud maksud, mis kohaldatakse vastavalt lepingulisele suhtele. Arved sisaldavad projekti üksikasjalikku jaotust, võttes arvesse erinevaid nõudeid, mida on tarvis taotluse ja eelarve koostamisel.

Lepingu kehtivus

Leping kehtib alates allakirjutamisele järgnevast päevast kuni selle täitmise või lahendamiseni. Lepingu täitmine eeldab kokkulepitud projekti täielikku lõpuleviimist ettenähtud tähtaja jooksul, mille hulka kuulub ka toodete / teenuste ja aruannete kättetoimetamine. Kui klient kinnitab lepingu täitmist ja nõustub tehtud tööga, loetakse leping ja Tonystam´i kohustused lõppenuks. Lepingu laiendusi ei ole ette nähtud. Laiendused sõltuvad poolte tahtest.

Kulud

Kõik kulud, mis tulenevad lepingu objekti vormistamisest ja täitmisest, nagu maksud, lõivud, tollimaksud, hüvitised, vahendustasud, intressid või mis tahes tekkida võivad maksud, on Tonystam´i kanda. Juhul, kui tellija nägi osasid neist kuludest ette, võib osad kulud anda ka tellijale kanda.

Karistused

Kui Tonystam ei suuda lepingus määratud ajaks töid lõpule viia või tehtud tööde tulemused on defektsed, võib klient rakendada ettevõtte suhtes trahve, mille summad peavad vastama rikkumise tõsiduse astmele ega ületa 7% lepingu eelarvest. Kui kliendil tekib maksmata jätmine, võib Tonystam otsustada lepingu lõpetada maksmata jäänud summade kaotamisega ja / või seaduses sätestatud karistuste määramisega. Kui karistused ületavad 5% lepingu hinnast võib Tonystam lepingu lõpetada või lepinguga edasi minna, kehtestades uued karistused. Kui töödega viivitamise põhjused ei ole tingitud kliendipoolsest hooletusest ja klient nõustub ettevõtte pakutud pikendusajaga, peab see uus tähtaeg olema vähemalt võrdne kaotatud ajaga.

Tonystam´i kohustused

Arendamise ülesandeid täitma määratud füüsiline või juriidiline isik vastutab:
- Lepingu täitmise eest vastavalt kliendi taotlusele.
- Selleks, et saavutada metoodiline järjepidevus ja tulemused, peab tellija austama ja täitma koordinaatori poolt paika pandud kriteeriumeid.
- Materiaalsete ja tehniliste vahendite omamise eest, et vastutav isik, kes on Tonystam´i tööalase sõltuvuse all, saaks käesoleva lepingu tegevusi oluliselt täita.
- Kliendi poolt töö koordineerimiseks määratud suuniste järgimise eest.
- Tonystam võtab endale riskid lepingu täitmiseks vajalikke tegevusi läbi viies.
- Vastama kehtivatele eeskirjadele, sõltuvalt nende asukohast.
- Käesolevas lepingus, lepingudokumentides ja nende lisades kirjeldatud ülejäänud kohustuste eest.

Kliendi kohustused

Klient on kohustatud tasuma lepingu hinna käesolevas lepingus märgitud tingimustel ja vastama õigetele ametialase käitumise reeglitele.

Lepingu lõpetamise põhjused

SLepingu lõpetamise põhjused on järgnevad:
1. Üksikisiku surm või töövõimetus või äriühingu Tonystam juriidilise isiku staatuse lõpetamine.
2. Pankroti väljakuulutamine või maksejõuetuse deklareerimine mis tahes muus menetluses.
3. Tonystam´i ja kliendi vaheline vastastikune kokkulepe.
4. Lepingutingimuste täitmata jätmine.
5. Tonystam ei suuda tähtaegadest kinni pidada.
6. Kliendi maksete hilinemine üle 3 kuu.
Suutmatus täita kõiki teisi lepingus või reguleerivates eeskirjades märgitud kohustusi.

Kohtualluvus

Seda lepingut reguleerivad Eesti seadused, ühenduse õigusnormid ja rahvusvaheline seadus.

Intellektuaalomand

Kliendil on Tonystam´i poolt välja töötatud rakenduse kasutusõigused ja avalik levitamine vastavalt kliendi poolt esitatud spetsifikatsioonidele ja sisule, nii et seda võivad kasutada ka kolmandad isikud. Klient lubab Tonystam´il kasutada mis tahes meediumis või kommunikatsioonitoega loodud tooteid ja teenuseid. Lähtekood, tehnilised teadmised ja oskusteave on osa Tonystam´i intellektuaalsest ja tööstusomandist, mis tagab kliendile APP / veebi / süsteemi / tarkvara õige edastamise ja kasutamise õiguse. Seoses majanduslike õigustega, mis võivad Tonystam´ile jääda esmases lõigus välja töötatud teenuste puhul, loetakse need rahuldavaks teises punktis välja toodud summale, võimaldades kliendil teenuse tulemit kasutada, eksponeerida, levitada, samuti jäävad kliendile kõik täiendavad õigused.