SEO positsioneerimise eritingimused

Üldine informatsioon

Ü

heks pooleks on Baltikumis asutatud aktsiaselts Tonystam OÜ (edaspidi Tonystam), mille registreerimisnumber on 14404824 ja asukoht Männimäe, Pudisoo küla Kuusalu vald Harjumaa 74626, Eesti. Teiseks pooleks on töövõtja (edaspidi Klient), füüsiline või juriidiline isik, kes täidab lepingu vormi nõutavate andmetega või viib lepingu sõlmimise läbi silmast silma või meilitsi, tagades vajaliku informatsiooni, millest lähtuvalt Tonystam´i selle lepingu kaudu äritegevuse alustab. Klient teab, mõistab ja aktsepteerib pärast iga teenuse omaduste tundmaõppimist seda lepingut. Klient on igal juhul Tonystam´i poolt pakutava teenuse saaja, kas selle erikasutuseks või kasutamiseks kolmanda isiku poolt, kelle lepingupool on määranud, kui nimetatud teenus seda võimaldab, kliendi kehtestatud tingimustel.

Lepingu eesmärk

Positsioneerimise juhtimine otsingumootorites ja turgudel. Allpool on toodud iga Tonystam´ilt ostetud SEO lahenduse suhtes kohaldatavad konkreetsed lepingutingimused.

Lepingu põhilised spetsifikatsioonid:

Eesmärk
Pakkuda SEO / veebiturunduse ja veebimajutuse sisu ja teenuseid. Termin "optimeerimine" viitab optimeerimismeetoditele, mida Tonystam teostab kliendi veebisaidil, mille eesmärk on suurendada veebisaidi vastuvõetud liikluse mahtu otsingumootoritest.
Termin "indekseerimine" viitab veebilehe ühe lehekülje igale esinemisele, mida vastavalt pakkumisele otsingumootorites propageeritakse, ilma et oleks tagatud selle positsioon. Termin "positsioneerimine" viitab aga positsioonile, kus otsingutulemuste vahele ilmub kliendi sait. Termin "märksõna" viitab fraasidele, mis koosnevad vähemalt kahest sõnast, näiteks "päikeseprillid".
Sihtmärk
Taotletud turud lepitakse kliendiga kokku eraldi.
Teenuse kirjeldus
Veebi audit:
See seisneb kliendi veebisaidi ühe kontrolli teostamises viimase taotlusel. Kontroll tehakse kliendi veebisaidi järgmistel elementidel või sisul:
1. Serveri kiiruse uurimine
2. Veebi juurdepääsetavuse kontroll otsijatele
3. HTML-koodi valideerimise uuring
4. Stiililehe valideerimise uuring
5. Veebisaidi indekseerimine
6. SEO optimeerimise uuring
7. Mõju hindamine sotsiaalsetes võrgustikes
8. Mitme seadme ühilduvuse uuring
9. Google skoor veebi kiiruse osas
Kui klient on teenuse tellinud ja Tonystam on saanud juurdepääsu Kliendi veebisaidile, jätkab Tonystam nimetatud auditi läbiviimist ja edastab selle tulemuse Kliendile. Selle auditi läbiviimine ei ole SEO teenuse osutamiseks vajalik, kuid see on äärmiselt soovitatav.
Teenuse üksikasjalik kirjeldus
SEO teenus seisneb lähtekoodi ja kliendi veebisaidi sisu optimeerimises nii, et Google, Yahoo (või iga konkreetse juhtumiga kaasnev kõnealune brauser või otsingumootor) paigutaksid kliendi lehe asjakohaselt. Sel viisil on SEO-teenuse eesmärk, et see veebileht parandaks oma positsiooni potentsiaalsete konkurentide suhtes, asetades ennast nende otsingumootorite esimestesse asukohtadesse või tulemuste esimestele lehekülgedele, teatud kliendi poolt esitatud ja Tonystami poolt analüüsitud tingimustel (sisestades teatud terminid ja otsisõnad). Tonystam edastab oma analüüsi tulemuse Kliendile, kui ta avastab, et kliendi terminid või otsisõnad ei sobi taotletava eesmärgiga. Tonystam jätab endale õiguse keelduda Teenuse Lepingutingimustest, kui Klient ei aktsepteeri Tonystam´i muudatuste ettepanekuid või kui on arusaadav, et Kliendi nõuded on raskesti või võimatult täidetud.
Kui ei ole selgesõnaliselt märgitud teisiti, viitab järgnev ainult SEO teenusele, kuna veebiauditi teenus on kindla otstarbega. Tonystam aktiveerib teenuse pärast seda, kui on saanud kliendilt e-posti teel kinnituse teenuse ostmise korralduse kohta. Tonystam teavitab klienti ka e-posti teel, et teenus on aktiveeritud ja optimeerimine algab.
Tonystam, tema juhid või alltöövõtjad edastavad Kliendile optimeerimisega seotud teabe e-posti või telefoni teel aadressile või numbrile, mille Klient annab teenuse ostukorralduse tegemise hetkel.
Kliendile antakse e-posti aadress ja kontakttelefon, et saada vajadusel ühendust SEO ekspertidega.

Teenindustingimused ja vastutus

Klient lubab Tonystam´il täita ülesandeid otse veebisaidil, tehes muudatusi HTML-koodis ja veebisaidi sisus, kui see on vajalik lehekülje optimeerimiseks, vabastades Tonystam´i kogu vastutusest. Täpsemalt, ja ilma piiranguteta:
SEO teenuse õigeks osutamiseks, kui klient on Tonystam´i tööle võtnud, annab klient, kasutades saadaolevaid töövahendeid ja arvuti ressursse, neile üldteavet oma ettevõtte, selle toodete või teenuste ja nende saajate kohta. Samuti üldiselt kogu teabe, mida Tonystam peab SEO-teenuse jaoks asjakohaseks.
Klient saab soovituslike märksõnade nimekirja. Sõna valimine ja haldamine toimub Tonystam´i soovitusel, kes teeb ettepaneku ja otsustab vastavalt kliendi profiilile.
Kliendi veebisaidi reklaamimiseks kasutatavad märksõnad luuakse Kliendi ja Tonystam´i personali vastastikusel kokkuleppel, personal vastutab tegevuste täitmise eest. Tonystam´il on õigus teatud märksõnu tagasi lükata (näiteks sõnad, mis on isoleeritud või liiga üldised või ei ole ärisaitide tegevusega seotud).
Tonystam jätab endale õiguse keelduda Teenuse Lepingutingimustest, kui Klient ei aktsepteeri Tonystam´i ettepanekuid või pakutud alternatiivseid lahendusi, mistõttu on kliendi nõuded keerulised või võimatud täita.
Teenuse osutamiseks vajab Tonystam: (1) juurdepääsu kliendi veebisaidile; (2) otsingumootorites tulemuste saamiseks võimalust programmeerida kliendi veebilehte, kasutades selleks looja abi; (3) SEO-teenuse lepingu kehtivusaja jooksul ligipääsu kliendi veebisaidile, et teostada tegevusi, mis Tonystam´i arvates võimaldavad soovitud tulemuste saavutamist või on neile võimalikult lähedal; (4) võimalust lisada kliendi veebisaidile hüperlinke, mille eesmärk on samuti soovitud tulemuste saavutamine; (5) juurdepääsu statistikale, juhul kui analüüsimise teenus on installitud (Google Analytics) või luba uute statistiliste andmete loomiseks ja integreerimiseks, et SEO tööprotsessi paremini jälgida; (6) õigust võtta vastu kõik tehniliselt vajalikud ja võimalikud meetmed teenuse osutamiseks, sealhulgas kogu teenuse või selle osa alltöövõtuks.
Klient kohustub andma Tonystam´ile materjali või teavet, mis on vajalik nende Teenuste rentimise tingimuste kohase tegevuse arendamiseks Tonystam´i poolt määratud tingimustel ja viisil ning 15 päeva jooksul alates ostukuupäevast; Samuti kohustub klient 7 päeva jooksul pärast Tonystam´i pakutud märksõnade nimekirja saamist saatma märksõnad, millega ta soovib saiti optimeerida. Kui tellimust ei ole võimalik täita, kuna materjali või teavet ei ole ettenähtud tähtaja jooksul edastatud, peab Klient maksma ka kogu kokkulepitud summa. Kui Klient edastab teabe või edastab Tonystam´i poolt nõutud materjali viivitusega, toob see kaasa samaväärse viivituse kokkulepitud tähtaegade jooksul.
Teenust pakutakse neljas võimalikus vormis, mis on määratletud kui SEO BASIC (uute veebidomeenide puhul), SEO PROFESSIONAL (standard), SEO ADVANCED (Platinum või Premium) ja SEO CUSTOMIZED (SEO konfiguratsioon nõudmisel ja enne konkreetse eelarve kokku leppimist). Neid on üksikasjalikult kirjeldatud Tonystam´i kodulehel. Selle dokumendi viiendas Klauslis on kirjeldatud igat tüüpi teenuse sisu.
Kui teenus on ellu viidud, saadab Tonystam Kliendile igakuised aruanded teenuse toimimise kohta.
Kliendi koostöö on vajalik teenuse nõuetekohaseks osutamiseks, nii auditi kui ka SEO jaoks. Tonystam ei vastuta selle eest, et teenust ei saa pakkuda, kui klient ei võimalda teenuse osutamiseks vajalikke andmeid; sellisel juhul on Tonystam´il õigus leping eelnevalt lõpetada, ilma et klient saaks esitada mingeid nõudeid. Välja arvatud garanteeritud tulemuste korral, millele on viidatud allpool olevas viiendas jaos. Klient on alati kohustatud tasuma võlgnetavad summad, kuigi otsingumootorid mingil põhjusel ebaõnnestuvad saidi asukoha määramisel või indekseerimisel. Tonystam keeldub igasugusest vastutusest otsingumootorite ebaõnnestunud positsioneerimise korral, mis on tingitud otsingumootorite lehekülgede muudatustest, mis on toimunud pärast Tonystami tööd või võrguühenduseta veebisaidi tõttu.

Teenuse kättesaadavus

Teenus on saadaval 24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas, välja arvatud hooldustoimingutest tulenevate peatamiste korral või muudel käesolevate Tingimustega hõlmatud juhtumitel.
Lepinguosalised teavad ja aktsepteerivad, et võib esineda põhjusi, mis blokeerivad otsingumootorites indekseerimise / positsioneerimise protseduuri, näiteks juhul, kui URL-i sisestamist ei aktsepteerita failide perioodilise ümberkorraldamise ajal. Sellisel juhul sisestatakse reklaamitavad leheküljed niipea, kui mootor uuesti teenuse käivitab. Sellest viimasest juhtumist hoolimata tuleb vastavad summad maksta kindlaksmääratud tingimustel.
Üldiselt ei vastuta Tonystam Teenuse mistahes katkestuste eest, mis taastuvad esimesel võimalusel ja pole põhjustatud tahtlikust rikkumisest või Tonystam´i raskest hooletusest. Eelkõige ei vastuta Tonystam otsingumootorite tegevuste eest, mis võivad teenust aeglustada või keelata. Üldiselt ja võimalikult laiaulatuslikult ei vastuta Tonystam teenuse talitlushäire eest, mis ei ole ettevõtte kontrolli all, näiteks: i) vääramatu jõu korral; ii) sündmuste korral, mis sõltuvad kolmandate isikute tegevusest, näiteks telekommunikatsioonioperaatorite või elektriliinide teenuste katkestamine või talitlushäired; (iii) Kliendi poolt kasutatavate terminalide või muude sidesüsteemide talitlushäirete korral. Mingil juhul ei tohi Kliendile makstava kahjuhüvitise suurus ületada kliendi poolt eelneva kuue kuu jooksul tasutud kogusummat.
Tonystam võib igal ajal katkestada Teenuse dokumenteeritud või ilmselgetel andmeturbe ja / või privaatsuse põhjustel või mis tahes muu tõendatava ja asjakohase juhtumi tõttu, sealhulgas teenuse maksmata jätmine, teavitades Klienti eelnevalt nimetatud põhjustest.
Tonystam ei saa kontrollida kliendi saidi sisu. Sellega seoses kinnitab ja garanteerib Klient, et ettevõttel on õigus avaldada nii kliendi reklaamsõnumi sisu, teksti, kui pildi kujul, kui ka reklaamitava saidi sisu, kinnitades, et see ei riku mingil viisil eelnevalt kokku lepitud määruste eeskirju; täpsemalt on teie kohustus esitada ja garanteerida, et sait ei oleks kolmandate osapoolte suhtes ebameeldiv, laimav või õigusi rikkuv ning ei soodustaks rassilist, usulist, vanuselist, soolist või muud liiki diskrimineerimist. Seetõttu on Klient täielikult vastutav sõnumite ja saidi sisu eest ning on sellega seoses kohustatud vabastama Tonystam´i ja kõik tema töötajad, esindajaid jne vastutusest.
Tonystam jätab endale õiguse omal äranägemisel mitte reklaamida kliendi materjale, mida ta peab enda või kolmandate isikute suhtes kahjustavaks. Juhul, kui Klient rikub siinkohal sätestatud kohustusi ja nagu on sätestatud Üldtingimustes, jätab Tonystam endale õiguse vastavalt Kliendi poolt toime pandud rikkumiste tõsidusele lõpetada leping vastavalt Eesti ja / või Euroopa õigusaktidele ning peatada teenus.

Intellektuaalomand

Käesolev leping ei kujuta endast tööstus- või intellektuaalomandi õiguse üle andmist. Klient säilitab kõik õigused üle antud elementide suhtes ja Tonystam säilitab oma õigused paigutuse, disaini ja tarkvara osas. Igal juhul tagavad pooled, et neil on käesolevas lepingus kasutatavate elementide intellektuaal- või tööstusomand või et neil on selleks luba. Mõlemad pooled vabastatakse vastutusest kolmandate isikute nõuete suhtes.
Tonystam´i poolt programmeeritud süsteemi või veebilehtede puhul nõustub lepinguosaline, et nimetatud süsteemide lähtekoodi intellektuaalomand ja selle põhiõigused kuuluvad Tonystam´ile ning teine lepingupool maksab ainult sellise süsteemi kasutamise õiguse eest, tasudes ka hooldusplaanide eest.
Kogu Interneti-brauseri süsteemi kaudu kuvatav tekstiline teave või graafiline materjal on kliendi omand. See ei hõlma serveris töödeldud Tonystam´i poolt programmeeritud koodi.
Projekti lõpus antakse kliendile valikuline varukoopia valmis projektist. Kliendi kohustus on nõuda nimetatud varukoopiat.

Tulemuste garantii

PROFESSIONAL teenusepaketiga tagab Tonystam minimaalse reklaamimise otsingumootorites, teie saidi ilmumise Google'i esimeste otsingutulemuste hulka aasta jooksul ning vähemalt 1/4 valitud märksõnade kasutamist.
ADVANCED teenusepaketiga tagab Tonystam esimese teeninduse aasta ajal vähemalt 15% Kliendi veebisaidi külastuste arvu suurenemise.
CUSTOMIZED teenusepaketi puhul sõltub teenus sellest, mis on konkreetsel juhul korraldatud või kokku lepitud. Tonystami vastutus juhul, kui kolme eelneva teenusepaketi puhul ei saavutata vähemalt garanteeritud tulemusi, on kõigil juhtudel piiratud kliendi poolt Tonystamile makstud summade tagastamisega.
BASIC teenusepaketiga ei ole tulemused garanteeritud.
No hay garantía de resultados en el paquete de servicio BASIC.

Nõuded

Klient on kohustatud teatama kõigist Tonystam´ile omistatud teenuste rikkumistest kontaktivormide, e-posti või telefoni teel 48 tunni jooksul. Kui rikkumiste teadet ei edastata, on Tonystam vabastatud kogu vastutusest.

Andmed

Kliendi saadetud andmed, teave ja sisu on Kliendi omand. Seetõttu vastutab nimetatud andmete ja nende sisu eest Klient ainuisikuliselt.

Kestus

Teenuse käesolevad lepingutingimused kestavad 1 (ühe) aasta, vaikimisi uuendamata, st neid saab uuendada ainult kliendi selgesõnalisel nõusolekul, Tonystam´i koduleheküljel näidatud viisil ja kokkuvõtlikult järgmiselt: Kliendi poolt uuendamine käsitsi enne iga lepinguperioodi lõppu või automaatne uuendamine järjestikuste perioodide kaupa, kui Klient teenuse lepingut esimest korda sõlmides tasub krediitkaardiga ja on selgesõnaliselt andnud selleks loa ja ega muuda seda uuendamis- ja makseviisi oma juhtpaneelil.

Hinnad ja maksed

SEO hinnad on näidatud Tonystam´i veebisaidil või eraldi eelarves, sõltuvalt kliendi valikust. Hinnad ei sisalda käibemaksu ega muid kohaldatavaid makse. Makseid saab teha pangaülekande või krediitkaardiga. Juhul, kui sõlmitakse vähem kui ühe aasta pikkuseid lepinguid, on pikenduste tegemise aeg vähemalt üks aasta. Teenuse uuendamise hinnad on märgitud Tonystam´i poolt koostatud hinnakirjas, mida rakendatakse Kliendi poolt tehtud taotluse ajal ja need ilmuvad sel hetkel ka juhtpaneeli.